Algemene Voorwaarden

1.0 Definities

Diensten: De in de offerte omschreven werkzaamheden die door Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst zullen worden uitgevoerd.

Producten: De in de offerte omschreven producten die door Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst zullen worden beschikbaar gesteld.

Gebrek: Een gebrek is ontstaan wanneer de Hardware, Software, Systeemprogrammatuur of diensten niet voldoen aan de gestelde eisen.

Reactietijd: Tijdsperiode tussen de melding van een gebrek en de daadwerkelijke start van de werkzaamheden door of in opdracht van Opdrachtgever ten behoeve van de opheffing van het gebrek.

Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Opdrachtnemer.

Personeel van de Opdrachtnemer: De door Opdrachtnemer voor de uitvoering van deze overeenkomst in te schakelen personen, welke ter uitvoering van deze overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken.

Producten en diensten van Opdrachtnemer: De door Opdrachtnemer geleverde producten en verrichte diensten.
Werkuren: De uren op maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:30, uitgezonderd officiële feestdagen.

2.0 Verplichtingen ten aanzien van de Dienstverlening

2.1. Opdrachtnemer verplicht zich te streven naar een uptime van 100% van haar producten.

2.2 Opdrachtnemer streeft naar volledige oplevering van de uit te voeren diensten en beschikbaar stellen van haar producten conform offerte.

2.3. Waar dit niet mogelijk is gebleken dient Opdrachtnemer conform “artikel 4 reactie tijden” haar uiterste best te doen het product te herstellen.

3.0 Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden, tenzij expliciet anders vermeld in offerte.

3.2. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met telkens 1 maand en is na de initiële periode per maand opzegbaar.

3.3. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op de afloopdatum van het contract te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De beëindiging dient aangetekend schriftelijk te geschieden.

3.4. Beide partijen zijn gerechtigd zonder dat enige ingebrekestelling is vereist buiten rechte deze overeenkomst te beëindigen indien: 1) Een der partijen (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend; 2) Een der partijen zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 3) Een der partijen wordt geliquideerd; 4) Een der partijen zijn huidige onderneming staakt dan wel op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd.

4.0 Reactietijden

Reactietijden zijn gebonden aan de werkuren.

IK1 “Een gebeurtenis waarbij de volledige productie is onderbroken”. Binnen 1 uur, mits Opdrachtgever storing telefonisch meldt.

IK2 “Een gebeurtenis waarbij meerdere gebruikers direct ernstige hinder ondervinden”. Binnen 2 uur, mits Opdrachtgever storing telefonisch meldt.

IK3 “Een gebeurtenis waarbij 1 gebruiker in zijn geheel niet meer kan werken.” Binnen 4 uur, mits Opdrachtgever storing telefonisch/ via support@mrblocks.nl meldt.

IK4 “Verstoring bij gebruiker(s) waarbij de gebruiker(s) redelijkerwijs kan doorwerken.”. Binnen 4 uur, mits Opdrachtgever storing telefonisch/ via support@mrblocks.nl meldt.

IK5 ”Vragen & Wijzigingen”. Binnen 24 uur, mits Opdrachtgever storing telefonisch/ via support@mrblocks.nl meldt.

5.0 Overdracht

5.1. Bij beëindiging van de overeenkomst zal opdrachtnemer de eventuele data overdragen aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer zal de eventuele data twee weken na de beëindiging van de overeenkomst vernietigen, tenzij partijen anders overeenkomen.

5.2. Kosten voortvloeiende uit de overdracht zijn voor rekening van de Opdrachtgever tenzij de overeenkomst is beëindigd door opdrachtnemer.

6.0 Aansprakelijkheid

6.1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede inbegrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst en immateriële schade.

6.2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in de afgelopen 1 maand daadwerkelijk door Opdrachtgever aan Leverancier betaalde vergoedingen (exclusief btw).

6.3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, te zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst en/of opdrachtgeverssoftware.

6.4. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

6.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 2 (twee) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer meldt.

6.6. Indien er zich gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 12 uur een verstoring voordoet op Online Telefonie of een Dataverbinding van Mr. Blocks, heeft de Contractant recht op een financiële compensatie ter hoogte van de pro rata berekende vaste maandelijkse abonnementskosten.

7.0 Tarieven en facturen

7.1. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever aan het begin van iedere maand een gespecificeerde factuur zenden voor de te leveren producten conform offerte.

7.2. Voor de facturen geldt een strikte betaaltermijn van 14 dagen. De opdrachtgever zal de factuur zonder inhoudingen, verrekening of vergelijk voldoen op een door de opdrachtnemer aangewezen Nederlandse bankrekening.

7.3. Eventuele bezwaren tegen een factuur, dan wel over de geleverde prestatie dienen binnen 14 dagen na facturatie per aangetekend schrijven bij de Opdrachtnemer te zijn gemeld.

7.4. Indien Opdrachtgever de betreffende factuur zonder opgaaf van reden niet na het verstrijken van betalingstermijn heeft voldaan, is de Opdrachtnemer gerechtigd de producten en/of dienstverlening tijdelijk stop te zetten.

8.0 Overmacht

8.1. In geval van overmacht wordt de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door de desbetreffende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden. Van een geval van overmacht zal, onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de andere partij melding worden gedaan.

8.2. Overmacht ontstaat indien één der partijen verhinderd is zijn verplichtingen in deze overeenkomst na te komen als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt.

8.3. De partij die tekortgeschoten is in de nakoming terwijl die niet aan hem kan worden toegerekend, zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en een inschatting geven van de duur van de situatie.

9.0 Geheimhouding

9.1. Opdrachtnemer erkent dat de inhoud van de relatie met Opdrachtgever, alsmede de informatie welke haar bekend wordt in het kader van de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, een vertrouwelijk karakter dragen en zal dit als zodanig behandelen.

9.2. Opdrachtgever erkent dat de door Opdrachtnemer uit te voeren en gevoerde werkzaamheden, alsook de daarbij gehanteerde methodieken en hulpmiddelen, waaronder Software, een bedrijfsgeheim van Opdrachtnemer is en zal dit dan ook strikt geheim houden.

9.3. Partijen staan er voor in, dat hun Personeel, de ingeschakelde derden en / of de onderaannemers op de hoogte zijn van deze verplichting met betrekking tot geheimhouding en deze ook nakomen.

10.0 Ontbinding

10.1. Buiten hetgeen elders in deze overeenkomst is bepaald is ieder der partijen gerechtigd deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, indien de andere partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.

10.2. Verplichtingen tussen partijen over en weer aangegaan, welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan.

11.0 Geschillenbeslechting

11.1. Op deze overeenkomst en op alle geschillen die daar uit mochten voortvloeien of daarmee mochten samenhangen is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Ieder geschil tussen partijen ter zake van deze overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.

12.0 Slotbepalingen

12.1. Partijen verklaren zich bereid gedurende de looptijd van deze overeenkomst alsook binnen één jaar daarna, elkaars medewerkers, die nauw betrokken zijn of waren bij het verrichten van Diensten, uit hoofde van deze overeenkomst niet in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken, zonder akkoord van de andere partij.

12.2. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer de bevoegdheid om alle door Opdrachtnemer in de uitvoering van de overeenkomst te verwerken gegevens te verwerken.

12.3. Mondelinge mededelingen, toezeggingen, afspraken zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door ter zake bevoegde vertegenwoordigers van Opdrachtnemer. Wijzigingen op deze overeenkomst zijn geldig voor zover overeengekomen en door beide partijen getekend.

12.4. De gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst brengt niet de nietigheid of vernietigbaarheid van de gehele overeenkomst met zich mee. Voor zover de bedoelde ongeldigheid betrekking heeft op een wezenlijk onderdeel van de relatie tussen partijen, zullen partijen in onderling overleg vast stellen welke wijzigingen in de overeenkomst noodzakelijk uit die ongeldigheid voortvloeien, waarbij zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de bedoeling van partijen zoals die uit deze overeenkomst blijkt.

12.5. Wanneer zich bij de uitvoering van de Overeenkomst omstandigheden voordoen waarin de Overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in gezamenlijk overleg trachten een oplossing te vinden welke past in de geest van de Overeenkomst en naar redelijkheid en billijkheid aan de belangen van partijen zoveel mogelijk recht doet.

Support